Head of Group Accounting

O naszym Kliencie

Dla naszego Klienta, Lider w swojej branży (nowe technologie), poszukujemy osoby na stanowisko:

Head of Group Accounting

Miejsce pracy: siedziba Grupy w Warszawie.

Opis stanowiska

 • Kształtowanie i nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu ksiąg rachunkowych Grupy i systemu rachunkowości konsolidacyjnej zgodnie z Ustawą o rachunkowości i/lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, w tym w szczególności:
  – opracowywanie i wdrażanie polityki rachunkowości jednostki i Grupy Kapitałowej
  – opracowywanie i wdrażanie zarządzeń i uchwał zgodnie z polskimi przepisami bilansowymi i podatkowymi
  – opracowywanie i wdrażanie instrukcji obiegu dokumentów księgowych
 • Terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, podatkowych (z wyłączeniem zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych) i statystycznych na podstawie danych pochodzących z ksiąg zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego i bilansowego
 • Współpraca ze spółkami wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej w celu uzyskania informacji niezbędnych dla sporządzania raportów skonsolidowanych, w tym ustalanie formatów do raportowania
 • Sporządzanie comiesięcznych skonsolidowanych sprawozdań, raportów finansowych oraz zestawień dla Grupy Kapitałowej
 • Prowadzenie rozliczeń podatkowych (z wyłączeniem zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych) spółki oraz spółek Grupy Kapitałowej zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa podatkowego
 • Analiza umów zawieranych przez spółki z Grupy pod względem podatkowym i księgowym, z wyłączeniem umów o pracę
 • Udzielanie wiarygodnych informacji księgowych niezbędnych do sprawnego funkcjonowania innych działów przedsiębiorstwa
 • Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez podwładnych pracowników w dziale, przede wszystkim w zakresie:
  – prowadzenia ewidencji i rozliczeń z dostawcami i odbiorcami
  – prawidłowości przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątku trwałego i obrotowego
  – prawidłowej ewidencji stanu oraz zmian składników majątku trwałego i obrotowego oraz podejmowania działań zmierzających do optymalizacji poziomu poszczególnych składników majątku obrotowego
  – prowadzenia ewidencji obrotów bankowych i kasowych
  – realizacji dyspozycji bezgotówkowych oraz gotówkowych wynikających z dyspozycji innych wydziałów  organizacyjnych Spółki
  – prawidłowości ewidencji rozliczeń z tytułu obciążeń na rzecz budżetu państwa, ewidencji i rozliczania właściwych kosztów związanych z działalnością Spółki w odpowiednich układach i według zasad wynikających z obowiązującego polskiego ustawodawstwa
  – księgowania wynagrodzeń pracowniczych Spółki, a także należności z tytułu umów cywilno-prawnych
 • Koordynowanie współpracy Działu Księgowości z pozostałymi działami Spółki, w tym w szczególności:
  – współpraca z Kontrolerem Finansowym, Działem Skarbu, Analitykiem ds. BI w zakresie dostarczania informacji finansowej niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania systemu budżetowania i informacji zarządczej oraz raportowania zewnętrznego
  – współpraca z Kontrolerem Finansowym, Działem Skarbu  w zakresie ustalania terminów płatności faktur, określania zapotrzebowania na środki finansowe oraz spłat należności
 • Przygotowanie zmian w zakładowym planie kont w celu zapewnienia właściwych danych dla sporządzania raportów finansowych wymaganych przez Dział Finansowy
 • Księgowanie operacji gospodarczych
 • Prowadzenie księgowości wybranych spółek z Grupy Kapitałowej podlegających polskim przepisom rachunkowości
 • Zarządzanie procesem przejścia na system raportowania w MSR
 • Kierowanie pracą podległych pracowników:
  – zapewnienie optymalnej organizacji pracy podległego działu
  – wyznaczanie celów do realizacji podwładnym i dokonywanie okresowej oceny ich osiągnięć
 • Współpraca z Działem Personalnym w realizacji polityki personalnej firmy
 • Współpraca z audytorem zewnętrznym oraz doradcami podatkowymi
 • Nadzór i współpraca z urzędami skarbowymi bieżąca a w szczególności w trakcie kontroli pod względem przestrzegania przepisów podatkowych
 • Prezentacja wyników prac, w tym w szczególności określonych powyżej, przełożonemu
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego

Kogo szukamy – Profil kandydata

– Bardzo dobra znajomość w obszarze księgowości podatków i finansów spółek prawa handlowego,
– Najlepiej doświadczenie na stanowisku Head of Group Accountant / Head Accountant ( Główny Księgowy) lub w biurze księgowym lub w Audycie Big-4,
– Znajomość polskich przepisów księgowych i podatkowych i zasad księgowych,
– Doświadczenie w konsolidacji oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych,
– Wysokie zdolności interpersonalne, analityczne i pracy w zespole.
– Znajomość Angielskiego (warunek konieczny)

Oferujemy

– Atrakcyjne wynagrodzenie
– Umowa o Pracę lub Zatrudnienie na zasadzie B2B (Faktura)
– Praca i rozwój w dynamicznie rozwijającej się grupie kapitałowej,
– Świetną atmosferę pracy,
– Pakiet socjalny

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV w jęz polskim lub angielskim,


Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV zawierającego następującą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych przez People Service Recruitment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.), w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych.